Upadłości i restrukturyzacje

Kancelaria KBZ zajmuje się doradztwem przy procesach upadłości i restrukturyzacji. Dla klientów przygotowujemy strategie restrukturyzacji zobowiązań i prowadzimy ich przez proces postępowania upadłościowego. Szybko i sprawnie przeprowadzamy procesy sądowe i zabezpieczamy majątek.

W ramach usług związanych z restrukturyzacją i upadłościami:

 

   doradzamy przy wyborze formy prawnej zabezpieczenia wierzytelności/należności na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika  i wykonujemy wszelkie czynności związane z ustanowieniem takich zabezpieczeń,

       przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości w imieniu wierzyciela, jak i w imieniu upadłego,

       składamy zgłoszenia wierzytelności,

      w imieniu wierzycieli składamy środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów postępowania upadłościowego, w tym zaskarżamy listy      wierzytelności i plany podziału funduszów masy upadłości,

     reprezentujemy upadłego, wierzyciela i syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniach sądowych związanych          z zaskarżaniem czynności prawnych dokonanych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości,

    doradzamy nadzorcom sądowym, zarządcom i syndykom masy upadłości we wszelkich sprawach związanych  z zarządem masy  upadłości, windykacją wierzytelności upadłego oraz w kontaktach z innymi organami postępowania  upadłościowego,

       prowadzimy postępowania o wyłączenie mienia osób trzecich z masy upadłości,

     zaskarżamy skutecznie czynności komorników przed i w trakcie całego procesu restrukturyzacji, doprowadzając do zwolnienia kwotę  egzekwowanych i zabezpieczonych.

 

Zebraliśmy obszerne doświadczenia podczas praktyki zawodowej związanej z upadłością i restrukturyzacją. Między innymi:

  Braliśmy udział w postępowaniach upadłościowych polskich firm m. in.: z branży spożywczej, sektora okołogórniczego, produkcyjnej, handlowej oraz budownictwa drogowego, doprowadzając, zgodnie z życzeniem Klienta, do ogłoszenia upadłości układowej lub zmiany sposobu prowadzenia postępowania z likwidacyjnego na układowe restrukturyzując przy tym największe wierzytelności banków,

 Podczas postępowań upadłościowych w większości przypadków doprowadzamy do umorzenia ponad 50 % należności,

  Świadczymy obsługę prawną w toku postępowań upadłościowych reprezentując interesy zarządu, 

  Nasz zespół skutecznie zarządza upadłościami i restrukturyzacjami przedsiębiorstw na zlecenie zarządu. Na bieżąco monitorujemy sprawy w sądach mając na uwadze interesy Klienta.

Kontakt:

Krzysztof Żuradzki
Email: kzuradzki@twojakancelaria.com.pl 

Tel.: +48 32 202 42 97 

powrót