Spory sądowe, arbitraż, mediacja

Biorąc przykład z partnerskich kancelarii anglosaskich, staramy się wyodrębnić prawniczą działalność doradczą od działalności polegającej na prowadzeniu postępowań spornych, bądź mediacyjnych (zastępstwo procesowe).  


W tym celu, Kancelaria wydzieliła zespół prawników procesowych, których zadaniem jest merytoryczne przygotowywanie, a następnie prowadzenie postępowań spornych przed sądami i organami arbitrażowymi, a także mediacji. Prawnicy ci, zgodnie ze swoją specjalnością zajmują się prowadzeniem dla naszych klientów sporów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, bądź podatkowego. Oczywiście, w niezbędnym zakresie, ściśle współpracują z tymi spośród nas, którzy zajmują się doradztwem pozaprocesowym.
Dlatego też zespół powołany do obsługi zleconej nam sprawy,  np. z zakresu kontroli podatkowej, zasadniczo składa się z prawnika, albo doradcy podatkowego przygotowującego pisma i wystąpienia na etapie postępowania podatkowego przed urzędem skarbowym i izbą skarbową, zaś na etapie odwoławczego postępowania sądowego zostaje uzupełniony o prawnika procesowego, którego zadaniem jest uzyskanie korzystnego dla naszego klienta rozstrzygnięcia.


Oferując naszym klientom usługi zastępstwa procesowego, prowadzimy je przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, sądami administracyjnymi, organami odwoławczymi od decyzji pierwszej instancji takimi jak Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Krajowa Izba Odwoławcza, itp.

Usługa zastępstwa procesowego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, polega na reprezentowaniu interesów klienta w toku procesu. Jako profesjonalni pełnomocnicy, w zależności od etapu sprawy:

 • informujemy klienta o ewentualnych konsekwencjach prowadzenia sporu,
 • przekazujemy mu prognozę szans powodzenia w toku postępowania, umożliwiając podjęcie decyzji dotyczącej prowadzenia procesu,
 • pomagamy wybrać formę postępowania, spośród dostępnych,
 • informujemy  o kosztach i przewidywanym czasie postępowania sądowego, 
 • pomagamy w zebraniu wszelkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów i dowodów, 
 • przygotowujemy niezbędne pisma procesowe w sprawie,
 • uczestniczymy w posiedzeniach i innych czynnościach  procesowych związanych ze sprawą,
 • w imieniu klientów kontaktujemy się z sądami i innymi organami lub uczestnikami postępowania,
 • w imieniu klienta prowadzimy ewentualne rozmowy z przeciwnikiem procesowym mające na celu zawarcie ugody,
 • informujemy o przysługujących środkach odwoławczych,
 • pomagamy wykonać zapadłe w prowadzonej sprawie orzeczenie,
 • prowadzimy w imieniu klienta postępowanie egzekucyjne przed właściwym organem.

 

 

 

Kontakt:

Barbara Żuradzka
Email: biuro@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

powrót