Rynek słowacki

Rynek słowacki wydaje się nieduży, płytki i z tego powodu niezbyt interesujący z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż Słowacja odgrywa coraz większą rolę jako pośrednik w handlu z Ukrainą i Rosją, a także innymi krajami zza wschodniej granicy UE, stąd otwarcie działalności w tym kraju może przynieść korzyści. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż na Słowacji można odliczyć cały VAT od zakupionego samochodu firmowego, jak również sprowadzić w sposób optymalny podatkowy dywidendy ze spółek cypryjskich. Dodatkowo Słowacja jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów z branży turystycznej i deweloperskiej, głownie z powodu lepszych warunków do prowadzenia w tym kraju działalności przez ośrodki narciarskie, spa czy hotele. Słowacja pozostaje jedną z głównych destynacji turystycznych dla polskich turystów tak w zimie – ze względu na bardziej zaawansowaną infrastrukturę narciarską, jak i w lecie.

 

Przedsiębiorcom zainteresowanym jedynie formalną rejestracją swojej działalnosci na Słowacji wypada przypomnieć, iż poza zapłatą 19% podatku typu CIT nie ma tam podatku od dywidend (z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).


Polska jest trzecim partnerem handlowym Słowacji, w przypadku eksportu i siódmym w imporcie. System zachęt do inwestowania na Słowacji stanowi jeden z instrumentów pomocy państwowej, której zasady są określone w aktach rangi ustawowej. Pomoc państwowa może być udzielona na takie cele jak np. kształcenie, pomoc dla bezrobotnych, wsparcie badań czy projektów w zakresie ochrony środowiska, a także w ramach pomocy regionalnej, która jest udzielana w formie zachęt inwestycyjnych. Pomoc państwa może występować w formie dotacji, refundacji oprocentowania kredytów lub ich części, spłaty części kredytów, realizacji gwarancji państwowych lub bankowych oraz zwrotnej pomocy finansowej.

Słowacja, podobnie jak Polska, cechuje się dużymi regionalnymi różnicami w zakresie rozwoju gospodarczego, stopnia zurbanizowania, uprzemysłowienia, itp. Jednym z czynników, który wpływa na decyzje inwestora o lokalizacji inwestycji jest wysokość i zakres pomocy państwa, a ściślej pomocy regionalnej, którą może otrzymać w formie zachęt inwestycyjnych. Głównym zadaniem bodźców inwestycyjnych jest motywowanie inwestorów do inwestowania w rejonach mniej rozwiniętych gospodarczo i społecznie, czyli m.in. posiadających wysokie bezrobocie czy niższy poziom infrastruktury.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem słowackim, przygotowaliśmy pakiet usług doradczych związanych z rynkiem słowackim, obejmujących miedzy innymi:

  • doradztwo prawne i podatkowe dotyczące rynku słowackiego,
  • zakładanie, przekształcanie i likwidację spółek prawa słowackiego,
  • najem adresu rejestrowego w Bratysławie,
  • usługi rachunkowe i kadrowo-płacowe,
  • doradztwo podatkowe,
  • specjalistyczne doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • windykację sądową i pozasądową,
  • zastępstwo procesowe przed słowackimi sądami i urzędami.

 

Kontakt:

Jan Misura
Email: slowacja@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

 

powrót