Prawo zamówień publicznych

Obsługując od wielu lat jednostki sektora finansów publicznych i inne zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, zapewniamy pomoc prawną przy przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i  postępowań kontrolnych związanych z zamówieniami publicznymi i wykorzystaniem środków przez beneficjentów.


Zajmujemy się przygotowywaniem od strony prawnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wewnętrznych dokumentów dotyczących postępowania w sprawach zamówień publicznych, w tym regulaminów udzielania zamówień, umów oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:

  • przygotowywaniem dokumentacji przetargowej,
  • analizą prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (audyt),
  • przygotowywaniem wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych,
  • pomocą prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opiniowaniem zasadności i przygotowanie odwołań i skarg,

Reprezentujemy odwołujących w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym rozpatrującym odwołania od orzeczeń KIO. Prowadząc sprawy z zakresu zamówień publicznych współpracujemy z byłymi arbitrami społecznymi orzekającymi w sprawach zamówień publicznych.

Jako jedna z niewielu polskich kancelarii prawnych świadczymy obsługę w zakresie zamówień publicznych w Polsce, na Słowacji i w Czechach.

Kontakt:

Barbara Żuradzka
Email:bzuradzka@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

 

powrót