Krajowe prawo podatkowe

 

Doradztwo podatkowe oferowane przez naszą kancelarię, jest immanentnym elementem każdej opinii prawnej, bo w zasadzie nie ma działania biznesowego, które nie niosłoby za sobą skutków w zakresie prawa podatkowego. Oprócz zaawansowanej działalności związanej z międzynarodową optymalizacją podatkową, doradzamy również w zakresie krajowego prawa podatkowego. Nasze doradztwo nazywamy zarządzaniem ryzykiem podatkowym naszego klienta, przez co rozumiemy bieżącą pomoc w zakresie identyfikacji i minimalizacji zagrożeń podatkowych, wynikających m.in. z częstych zmian legislacyjnych oraz niespójności przepisów, jak również z czynników wewnętrznych występujących u danego przedsiębiorcy.


Jako że doradztwo podatkowe nie może obejść się bez odpowiedniej obsługi rachunkowej prowadzonej działalności, stale współpracujemy z biurami księgowymi.


Zakres usług obejmuje między innymi:

 • bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców,
 • sporządzanie opinii prawno-podatkowych z zakresu podatków dochodowych, podatków obrotowych i podatków lokalnych,
 • przygotowywanie wystąpień o interpretacje przepisów podatkowych,
 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
 • przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w toku prowadzonych postępowań podatkowych i skarbowych,
 • reprezentowanie podatników w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, w tym przygotowywanie pism procesowych, wniosków, zastrzeżeń do protokołów itp.,
 • zastępstwem procesowym w postępowaniach przed organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi (w tym odwołania i skargi do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Izb Skarbowych, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego ),
 • przeprowadzaniem audytów podatkowych, których celem jest uodpornienie przedsiębiorcy na ewentualną kontrolę podatkową i wychwycenie słabych punktów,
 • optymalizację opodatkowania na gruncie przepisów krajowych,
 • dobór form opodatkowania dla danej działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji cen transferowych,
 • reprezentacja w postępowaniach karno skarbowych związanych z wykroczeniami i przestępstwami karno skarbowymi,
 • doradztwem i zastępstwem w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej,

 

Kontakt:

Agnieszka Plucińska
Email: aplucinska@twojakancelaria.com.pl
Tel.: +48 32 202 42 97

 

powrót